Foodtechmaster.vn là cổng thông tin trao đổi kiến thức, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quản trị chất lượng, quản trị sản xuất,… nhằm nâng cao năng lực cá nhân và năng suất của tổ chức.

Đây là trang web phi lợi nhuận nhằm chia sẻ kiến thức, kết nối và hỗ trợ cho cộng đồng CNTP.

SỨ MỆNH: Sẻ chia tri thức, kết nối thành công, phát triển vững bền.

TẦM NHÌN: Trở thành Group chia sẻ kiến thức và kết nối ngành công nghệ thực phẩm số 1 Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chuyên nghiệp. Tôn trọng. Công bằng. Liên tục hoàn thiện. Đồng hành phát triển.